Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-10-03 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk o Zdrowiu
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
medycznych
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Łódź
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.umed.pl/witryny/nauczyciele/Lists/konkursy/DispForm.aspx?ID=14
słowa kluczowe
data publikacji
2018-10-03 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-04-30 00:00:00
opis
Działając na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza: KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta 1 etat w: Klinice Geriatrii Katedry Gerontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się: osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie i posiadają dyplom lekarza. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać: 1. podanie; 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 3. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego; 4. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy; 5. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu; 6. prawo wykonywania zawodu; 7. zaświadczenie o specjalizacji; 8. życiorys; 9. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi; 10. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych, ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Reports przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi (punktacja@umed.lodz.pl); 11. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 - 5 Ustawy: a. ma pełną zdolność do czynności prawnych, b. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, c. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy d. korzysta z pełni praw publicznych; 12. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy. Dokumenty należy składać do dnia 30.04.2019 r. w Dziekanacie Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa przy ul. S. Jaracza 63, III piętro, pokój 3.12. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików