Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-01-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wojskowa Akademia Techniczna
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektroniki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
elektronika i telekomunikacja
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.wel.wat.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2020-01-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2021-02-15 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika i telekomunikacja DATA OGŁOSZENIA: 16.01.2020r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2020r. LINK DO STRONY: www.wel.wat.edu.pl SŁOWA KLUCZOWE: systemy i sieci telekomunikacyjne, systemy i sieci teleinformatyczne, protokoły sieciowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne, technologie teleinformatyczne i radiowe, administrowanie systemami teleinformatycznymi, projektowanie i optymalizacja sieci teleinformatycznych. OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) Wymagania od kandydatów: · Spełnienie wymagań określonych art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce" (Dziennik Ustaw z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668); · tytuł naukowy – doktor nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji (dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja), · znajomość zagadnień z zakresu podstaw telekomunikacji, technologii sieciowych i radiowych, · praktyczna umiejętność projektowania i optymalizacji sieci teleinformatycznych, · praktyczna znajomość problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego, · praktyczna znajomość protokołów TCP/IP i sieci komputerowych LAN, WAN, WLAN, · praktyczna umiejętność administrowania systemami Windows/UNIX/Linux, · praktyczna umiejętność wykonywania analiz symulacyjnych w środowisku MATLAB (lub pokrewnym), · biegła znajomość języka polskiego i udokumentowana znajomość języka angielskiego, · udokumentowane doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych lub nadzorowaniu tych prac, · potwierdzona znajomość zarządzania projektami zgodnego z metodyką PRINCE 2, · predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej, · umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę). Zgłoszenie do konkursu winno zawierać: - podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT; - kwestionariusz osobowy; - życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; - odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, - oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, - oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy, - wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim i podpisane przez kandydata. Dokumenty należy składać: - osobiście: w sekretariacie Wydziału Elektroniki WAT, bud. 45 p. 114, - listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, - pocztą elektroniczną/faksem: sekretariat.wel@wat.edu.pl / 261 839 444. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 897. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików