Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
SGGW w Warszawie Instytut Biologii
Jednostka organizacyjna
Instytut Biologii - Katedra Fizyki i Biofizyki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki biologiczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-04 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 MIEJSCE/KRAJ PRACY: Warszawa/Polska STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny LICZBA STANOWISK: 1 DZIEDZINA NAUKI: nauki biologiczne, dyscyplina biofizyka DATA OGŁOSZENIA: 30.06.2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.07.2020 r. – 19.08.2020 r. SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, biofizyka, biologia, biochemia, elektrofizjologia, białka kanałowe, hodowla komórek, biofizyka komórki OPIS OGŁOSZENIA: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.1, 6) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami: - posiada stopień doktora, - jest doktorem w dziedzinie nauk biologicznych/rolniczych, - posiada doświadczenie zdobyte w zagranicznych laboratoriach, - posługuje się metodami fizycznymi, biofizycznymi, biochemicznymi czy biologii molekularnej, - posiada udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, - posiada dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 4 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego, w części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) - wykazuje się widoczną aktywnością naukową o zasięgu międzynarodowym, - posługuje się językiem angielskim i polskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym, - posiada umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy, - posiada doświadczenie w zdobywaniu funduszy na badania naukowe, - posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (TEAMs, Word, Excel, Power Point oraz pocztą elektroniczną), - wykazuje zainteresowanie naukowe związane z kanałami jonowymi oraz badaniami transportu jonów przez błony biologiczne będzie dodatkowym atutem. Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizyką, biofizyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 1. podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW 2. dyplom ukończenia studiów 3. odpis dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu doktora 4. kwestionariusz osobowy 5. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668). Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo: 1. opinię z ostatniego miejsca pracy 2. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu Miejsce składania dokumentów: - papierowo: Sekretariat Katedry Fizyki i Biofizyki, bud. 34, pok. 69, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5938611 lub - elektronicznie: skrzynka_ib-kfb@sggw.edu.pl Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4.09.2020 r. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Klauzula informacyjna: Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików