Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
SGGW w Warszawie Instytut Biologii
Jednostka organizacyjna
Instytut biologii-Katedra Biochemii i Mikrobiologii
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki ścisłe i przyrodnicze
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-10 00:00:00
opis
Adiunkt badawczo-dydaktyczny- KBiM, Instytut Biologii FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 MIASTO: Warszawa STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne, DATA OGŁOSZENIA: 01.07.2020 TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 04.08.2020 r. do 28.08.2020 r. LINK DO STRONY: http://wiadomosci.sggw.pl SŁOWA KLUCZOWE: biochemia, enzymologia, mikrobiologia OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Katedra Biochemii i Mikrobiologii - Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę od 01.10.2020. Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewny. Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 4 publikacje. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. złożony projekt w Konkursie NCN lub w innych podobnych instytucjach. Dodatkową zaletą będzie uzyskanie finansowania w przeszłości na badania jako kierownik projektu. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować dobrą znajomość języka angielskiego, posiadane certyfikaty, egzaminy będą dodatkową zaletą. Obowiązkiem kandydata/-tki będzie udział w już prowadzonych badaniach naukowych w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii w Instytucie Biologii SGGW lub też samodzielne prowadzenie badań naukowych, jak również prowadzenie wykładów i ćwiczeń z biochemii na różnych kierunkach studiów w SGGW. W zakresie obowiązków kandydata-/tki będzie również aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artkułów naukowych do czasopism o znacznym współczynniku oddziaływania (IF>3,0). Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w pracy dydaktycznej, doświadczenie kandydata/ -tki w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, NCBiR czy też podobne instytucje finansowe, przyznające fundusze na badania naukowe w trybie konkursowym, odbyte staże w Polsce lub/i za granicą, liczba publikacji, ich wartość punktowa, liczba cytowań wg WoS. Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien/-a charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami: • Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy • Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams, • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie Oferujemy: • Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace, • Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013 następujące dokumenty: • życiorys w języku polskim, • odpis dyplomu, • wykaz opublikowanych prac, Dodatkowe informacje: dr Sławomir Orzechowski, pok. P/12B, budynek. 37, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. (+48-22) 5932560, e-mail: slawomir_orzechowski@sggw.edu.pl. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Konkurs ma charakter dwuetapowy, po wstępnej selekcji, Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami, komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Klauzula informacyjna: Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 09.09.2020
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików