Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Jednostka organizacyjna
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Zabrze
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-30 00:00:00
opis
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami oraz w Statucie Politechniki Śląskiej z dn. 26.06.2006r. z późniejszymi zmianami wprowadzanymi uchwałami Senatu. Osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych powinna: a) posiadać ukończone studia wyższe b) posiadać stopień doktora c) posiadać co najmniej trzyletni staż dydaktyczny d) odbyć łącznie dwumiesięczny staż zagraniczny lub sześciomiesięczny staż krajowy w jednostkach naukowo-badawczych, przemysłowych lub samorządowych. Zgłoszenie powinno zawierać: (2 egzemplarze) 1. Podanie. 2. Życiorys. 3. Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora. 4. Kwestionariusz osobowy + 4 fotografie. 5. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Kandydata w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekoprzedsięwzięć, społeczeństwa obywatelskiego, etyki biznesu, zasad równości szans oraz prowadzenia autorskiego przedsięwzięcia promującego naukę z określeniem planu rozwoju projektu, jego kontynuacji a także doświadczenia w organizacji i zarządzaniu w biznesie z określeniem swojej dalszej działalności naukowej. 6. Oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego (dla obywateli polskich). 7. Oświadczenie o stopniu znajomości języka polskiego (dla obywateli innych krajów). 8. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Śląska będzie dla niego podstawowym miejscem pracy. 9. Opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, pok. A104 w terminie do 30.08.2019r. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu listownie.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików