Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-12-13 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Wrocławska
Jednostka organizacyjna
Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.wppt.pwr.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-12-13 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-01-20 00:00:00
opis
Katedra Technologii Kwantowych Politechniki Wrocławskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w wymiarze pełnego etatu Nr referencyjny: W11/41/2019/K6 Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne Specjalność: fotowoltaika Ogłoszenie na stronie Uczelni: Opis stanowiska: Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wyka-zywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktycz-ne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry Technologii Kwantowych i Wydzia-łu Podstawowych Problemów Techniki. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia fizyki eksperymentalnej zgodne z profilem naukowym Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności: zastosowanie współczesnych technik eksperymentalnych (m.in. AFM, Raman, KP, PL, DLTS) do badania struktur półprzewodnikowych stosowanych w fotowoltaice i optoelektronice. Zadania: • prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska, • prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie podstaw fizyki, fizyki przyrządów półprze-wodnikowych, zaawansowanych metod badawczych półprzewodników i struktur półprzewodnikowych, fotowoltaiki • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych, • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze, • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry Technologii Kwantowych i Wydziału Podstawowych Problemów Techniki i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną. Wymagania: • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera fizyki lub fizyki technicznej, • dorobek naukowy w zakresie fizyki eksperymentalnej, potwierdzony artykułami opubli-kowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat, • kompetencje dydaktyczne w zakresie podstaw fizyki lub fizyki eksperymentalnej, języka polskiego i angielskiego. Wymagane dokumenty: • zgłoszenie do konkursu, zawierające adres kandydata (do korespondencji), adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu, • podanie kandydata do JM Rektora PWr o zatrudnienie na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w przypadku wygrania konkursu, • życiorys w formie tradycyjnej i elektronicznej (plik PDF), • kopię dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, • autoreferat w formie jednego pliku PDF, informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, w tym: ◦ wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe, ◦ zwięzły opis osiągnięć naukowych, ◦ lista publikacji z ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych z podaniem aktualnie obowiązującej punktacji MNiSW, ◦ łączna liczba cytowań z wyłączeniem cytowań własnych oraz wartość indeksu Hir-scha (wg Web of Science), ◦ wykaz realizowanych projektów naukowych ze wskazaniem roli kandydata oraz uzy-skanych stypendiów przyznawanych w drodze konkursu na podstawie projektu na-ukowego, ◦ informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych o długości min. 2 miesiące, ◦ informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych, ◦ informacja o dalszych planach naukowych w zakresie fotowoltaiki realizowanej w Katedrze Technologii Kwantowych PWr, • opinia dotychczasowego kierownika zespołu lub opiekuna naukowego nt. dotychczaso-wych osiągnięć oraz perspektyw rozwoju naukowego kandydata, • oświadczenie kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, • oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie wraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór poniżej. Oferujemy: • zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, • pracę w środowisku naukowym na najwyższym światowym poziomie, • możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego. Termin składania ofert: 2020-01-20 23:59:59 Planowany termin zatrudnienia: od 2020-02-15 Dodatkowe informacje: Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej. Kryteria oceny kandydatów: dorobek naukowy (50%); uzyskane granty i stypendia o charak-terze projektu naukowego (30%); staże i mobilność naukowa (10%); kompetencje i osiągnięcia dydaktyczne (10%). Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2020 Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Politechnika Wrocławska, Katedra Technologii Kwantowych, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław albo składać w sekretariacie Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, budynek A-1, pok. 234. Na kopercie prosimy podać nr referencyjny. Dokumenty wymagane w formie elektronicznej można dołączyć jako pliki w formacie PDF na nośniku CD lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Z-ca Kierownika Katedry Technologii Kwantowych: Andrzej.Radosz@pwr.edu.pl Konkurs może zostać zamknięty bez wyboru kandydata bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego osoby nieprzyjęte będą mogły odebrać swoje aplikacje w sekretariacie Wydziału, w terminie do 6 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (prosimy skopiować, wydrukować i podpisać) I. Uprzejmie informujemy: Tożsamość administratora O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27. Dane kontaktowe administratora Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa logo „Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych. Okres przechowywania danych Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi. Prawa podmiotów danych Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem. II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). (data i czytelny podpis) ………………
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików