Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Asystent badawczo-dydaktyczny 2020-10-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
SGGW w Warszawie Instytut Biologii
Jednostka organizacyjna
Instytut Biologii- Katedra Fizyki i Biofizyki
stanowisko
Asystent badawczo-dydaktyczny
dziedzina nauki
nauki ścisłe i przyrodnicze
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://intranet.sggw.pl/intranet/?q=taxonomy/term/30
słowa kluczowe
data publikacji
2020-10-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2021-01-10 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 MIEJSCE/KRAJ PRACY: Warszawa/Polska STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny LICZBA STANOWISK: 1 DZIEDZINA NAUKI: nauki biologiczne, dyscyplina biofizyka DATA OGŁOSZENIA: 22.10.2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.11.2020 r. – 03.12.2020 r. SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, biofizyka, biologia OPIS OGŁOSZENIA: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW) Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami: - posiada tytuł zawodowy magistra fizyki, - posługuje się językiem polskim w stopniu zaawansowanym umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, - posiada udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami, - posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, - posiada dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 6 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych z listy JRC, - wykazuje zainteresowanie i chęć pracy w laboratorium badawczym, - posługuje się metodami badawczymi: spektroskopią fluorescencyjną i absorpcyjną, cykliczną woltamperometrią oraz skaningową mikroskopią elektronową, - posiada umiejętność przetwarzania danych i opracowywania uzyskanych przez siebie wyników w formie grafów i rysunków, - wykazuje chęć poznawania nowych technik pomiarowych, - posiada umiejętność pracy w zespole i pracy samodzielnej, - posiada doświadczenie w aplikowaniu wniosków o granty naukowe i wykazuje chęć zdobywania funduszy na badania naukowe, - posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (TEAMs, Word, Excel, Power Point, Origin oraz pocztą elektroniczną), - wykazuje zainteresowania naukowe związane z wykorzystaniem metod fizyczno-chemicznych do badania układów biologicznych, - posiadanie doświadczenia zdobytego w zagranicznych laboratoriach będzie dodatkowym atutem. Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW, 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich, 3. Kwestionariusz osobowy, 4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji, 5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.). Osoby spoza uczelni składają dodatkowo: 1. Opinię z ostatniego miejsca pracy, 2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu. Miejsce składania dokumentów: - papierowo: Sekretariat Katedry Fizyki i Biofizyki, bud. 34, pok. 69, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5938611 lub - elektronicznie: skrzynka_ib-kfb@sggw.edu.pl Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.12.2020 r. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) Klauzula informacyjna: Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików