Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jednostka organizacyjna
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Katedra Teatru i Sztuki Mediów
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki humanistyczne
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.amu.edu.pl
słowa kluczowe
teatrologia, historia i teoria widowisk
data publikacji
2020-06-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-22 00:00:00
opis
Prorektor kierujący szkołą dziedzinową nauk humanistycznych UAM w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów. Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym: - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce lub kulturoznawstwa - dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej - samodzielność, komunikatywność, motywacja do pracy dydaktycznej i naukowej, umiejętność pracy w zespole Szczegółowe kryteria: - publikacje naukowe dotyczące współczesnego teatru polskiego, światowego oraz performatyki - znajomość zagadnień związanych dokumentacją i archiwizacją sztuk performatywnych - orientacja w kręgu problematyki współczesnych reinterpretacji dramatu i teatru antycznego, a także gotowość do prowadzenia zajęć w tym zakresie - doświadczenie zdobyte w trakcie kwerend naukowych - doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia akademickiego - doświadczenie związane z opieką nad studenckimi kołami naukowymi- doświadczenie w zakresie działalności kuratorskiej oraz współpracy z festiwalami teatralnymi - doświadczenie redaktorskie związane ze znajomością procedur wydawniczych oraz przygotowaniem tekstu naukowego do druku - sprecyzowane plany rozwoju naukowego - udział w ogólnopolskich projektach badawczych - aktywność środowiskowa, konferencyjna i popularyzatorska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień teatrologicznych - nagrody i wyróżnienia za działalność naukową - biegła znajomość języka angielskiego - w przypadku zgłoszeń obcokrajowców – biegła znajomość języka polskiego Wymagane dokumenty : 1.Zgłoszenie kandydata do konkursu; 2. Curriculum Vitae; 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji."; 4. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM); dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy; informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych, inne dokumenty określone przez komisje konkursową. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Katedry Teatru i Sztuki Mediów (ul. Fredry 10, pokój nr 123) w terminie do 22 lipca 2020 r., podając numer referencyjny konkursu.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików