Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Poznańska
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Zarządzania
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-26 00:00:00
opis
NA PODSTAWIE ZGODY JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej ogłasza KONKURS na stanowiska: adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dziedzina: nauki społeczne dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem, psychologia zachowań organizacyjnych w Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Uczelnia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: • posiadać stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości • posiadać tytuł zawodowy inżyniera • ukończone studium pedagogiczne • posiadać uprawnienia starszego inspektora/specjalisty do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy • posiadać uprawnienia Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy • posiadać udokumentowany publikacjami dorobek naukowy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w obszarze problematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, kształtowania kultury bezpieczeństwa, psychologii bezpieczeństwa i psychologii pracy • posiadać udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w pracy na wyższej uczelni • zadeklarować gotowość do prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia) w języku polskim i angielskim ( biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie) • posiadać udokumentowane doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych • posiadać udokumentowaną działalność w organizacjach studenckich • zadeklarować gotowość rozwoju naukowego Zainteresowanych prosimy o złożenie w terminie do dnia 26.07.2020 r. w sekretariacie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 (pokój 121), następujących dokumentów: • Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana WIZ, • Arkusz kwalifikacyjny, • CV, • Kwestionariusz osobowy do osoby ubiegającej się o zatrudnienie, • Odpisy dyplomów • Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy • Oświadczenie zgodne z art. 113 Ustawy • Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji Bliższych informacji udziela Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, dr hab. Joanna Sadłowska- Wrzesińska. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.07.2020r. Klauzula informacyjna W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl, 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą oraz zleceniobiorcą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO 4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i rozliczenia zawartej umowy. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO). Mogą zostać przekazane jedynie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 6. Dokumentacja osób zawierających umowę z Politechniką Poznańską w szczególności dotycząca okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę (oraz inne dokumenty, na podstawie których nastąpiło ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty), przechowywana będzie przez się okres 50 lat licząc od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u płatnika - art. 125 a ust. 4 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, gdy ma to zastosowanie również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy cywilno – prawnej. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików