Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2020-04-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
nauk ścisłych i przyrodniczych
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Katowice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://us.edu.pl/pracownik/oferty-pracy/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich-i-naukowe/
słowa kluczowe
fizyka teoretyczna, fizyka jądrowa, fizyka wysokich energii, fizyka fazy skondesowanej
data publikacji
2020-04-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-20 00:00:00
opis
REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Instytucie Fizyki Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Adres miejsca pracy: Kampus Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref: 12/2020/NA/WNŚT/IF Słowa kluczowe: fizyka teoretyczna, fizyka jądrowa, fizyka wysokich energii lub fizyka fazy skondesowanej Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.). GŁÓWNE OBOWIĄZKI: - prowadzenie badan w dyscyplinie nauk fizycznych, - udział w krajowych lub zagranicznych projektach naukowych i grantach, - aktywne ubieganie się o granty badawcze, - rozwijanie współpracy międzynarodowej, - budowa zespołu badawczego, - prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach 1-3 stopnia na kierunku/ach: fizyka i pokrewne, informatyka. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: - co najmniej stopień doktora w zakresie nauk fizycznych, - doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie fizyka teoretyczna, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki jądrowej, astrofizyki, fizyki cząstek elementarnych niskich i wysokich energii, fizyki materii skondensowanej, - udokumentowany i rozpoznawalny dorobek naukowy w dyscyplinie nauk fizycznych (Scopus, Web of Science), IH większy lub równy10, - udokumentowane krajowe i zagraniczne pobyty naukowe, - udokumentowane zatrudnienie i/lub staże w zagranicznych jednostkach naukowych lub naukowo-dydaktycznych, - udokumentowane wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych, - udokumentowana publikacjami praca w międzynarodowej grupie naukowej lub kolaboracji, - znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych. WYMAGANIA DODATKOWE: - gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego, - gotowość do składnia aplikacji grantowych pozwalających na uzyskanie zewnętrznego dofinasowania badań naukowych - gotowość do mobilności naukowej i dydaktycznej, - umiejętność kierowania zespołem badawczym, - samodzielność, dobra organizacja pracy własnej. OFERUJEMY: - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony, w wymiarze 1 etatu, - planowana data zatrudnienia od 1 października 2020 roku, - zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy, - zadaniowy czas pracy, - możliwość rozwoju zawodowego, - pakiet świadczeń socjalnych, - możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci, - możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci, - możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym w języku polskim lub angielskim, 2. kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, 3. wykaz publikacji naukowych, 4. plan badań naukowych na kolejne 2 lata, które będą rozwijane w Instytucie Fizyki UŚ, uwzgledniający plan budowy nowego zespołu badawczego 5. inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. HARMONOGRAM KONKURSU: Termin składania ofert upływa z dniem: 20 sierpnia 2020 r. (godz. 23.59). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 20 września 2020 r. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: ofertypracy@us.edu.pl wpisując w temacie wiadomości nazwę stanowiska i nr referencyjny ogłoszenia. Oświadczenie RODO dla kandydata znajduje się pod linkiem: https://us.edu.pl/pracownik/wp- content/uploads/sites/2/pracownik/druki/kwestionariusz_kandydata_na_pracownika__1-1.pdf Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików