Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Choose a voivodeship:

Map of voivodeships
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Enter at least one criterion.

Add an advert

You can add your own ad on jobs at the college.

sign up

adjunct 2020-02-10 00:00:00

Type of
college
Name of Institution
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Organizational unit
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
position
adjunct
field of science
nauki społeczne
number of posts
1
voivodeship
mazowieckie
city
Warszawa
interval salary
Link to website
www.uksw.edu.pl
keywords
publication date
2020-02-10 00:00:00
expiry date
2020-03-15 00:00:00
description
Position: LECTURER in the Chair of Public Policy ACADEMIC DISCIPLINE: security science / political sciences and administration DATE OF POSTING AND DATE OF ENVISAGED CLOSURE OF THE COMPETITION: 12.02.2020 - 15.03.2020 r. www.uksw.edu.pl KEYWORDS: international relations, relations between politics and religion, post Soviet countries The contess may be joined by a person meeting the conditions specified in ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) and in the UKSW Statut / Winning the competition does not guarantee an employment. Final decision will be made by Rector after consultation with the Faculty Council / The Faculty does not provide any accommodation PROPOSED PERIOD OF EMPLOYMENT: 3 years DESCRIPTION (field, expectations, comments): The candidate applying for employment should have knowledge in the field of security sciences, which should be reflected in the scientific and research achievements, in the field of: theory of crisis management, state security, social pathologies. It is expected that the candidate will have an education in the field of social sciences. Required documents: 1. Application form. 2. Letter of application with statement as follows: “I hereby authorize the University of Cardinal Stefan Wyszyński to process my personal data disclosed in the application forms for purposes of recruitment, in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/ WE – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”. 3. Curriculum vitae. 4. Authorized copies of academic diplomas. 5. Information concerning didactic and organizational activity. 6. Statement that UKSW will be basic workplace and thus scientific achievements will be affiliated to UKSW. 7. Statement that (in case of employment) the applicant will submit a research project (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2017 Rektora UKSW z dnia 25 września 2017 r.). 8. Statement that the applicant meets the conditions specified in art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668). 9. Other documents of the candidate choice. The above-mentioned documents should be submitted in paper version and in electronic form (scanned) PDF to the Dean of the Faculty of Social and Economical Sciences UKSW, (room 221, build. 23), Wóycicki Street 1/3, 01-938 Warsaw personally or by post with a note "contest" as well as an electronic version via e-mail: wse@uksw.edu.pl (in the subject line "Contest Lecturer Politology") The candidate for this position should also: • Be fluent in Polish. • Communicative knowledge of English language. • Have documented results at national and international conferences. • Have the authority of scientific publications in this scientific article (at least 3 articles). • Have documented experience in the organization of conferences and scientific seminars. • Have knowledge of methods and research techniques in social sciences. • Have teaching experience at a university (at least 1 year). • Have a certificate of completion of post-graduate studies in the field of security studies or political science and public administration. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. 2. Inspektorem Ochrony Danych w (Nazwa ADO) jest Prorektor ds. ogólnych i rozwoju UKSW, tel. 22 561 88 31, adres email: iod@uksw.edu.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO – wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa. 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji proces rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji). 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne. 11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał/a profilowaniu.
attachments
QR code

You can download this ad on your phone using the following QR code .

Download free software to view files