Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-01-11 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Jednostka organizacyjna
Katedra Geodezji
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
geodezja i kartografia
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
bip.urk.edu.pl
słowa kluczowe
asystent, geodezja, kraków,, EWMAPA, TurboMAP, MK2015 oraz MKPlan,
data publikacji
2019-01-11 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-14 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie data przyjmowania zgłoszeń do:11.02.2019 data rozstrzygnięcia konkursu:.13.02.2019 Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:  posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera i ukończyły studia na kierunku na kierunku Geodezja i Kartografia oraz mają otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia,  biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,  legitymują się stażem dydaktycznym oraz posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami (w języku polskim) w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta,  ukończyli kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli akademickich,  legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie geodezja i kartografia w postaci publikacji z listy MNiSW,  posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych,  odbyły krótkoterminowy staż lub praktykę w jednostce naukowej,  posiadają udokumentowaną działalność organizacyjną,  posiadają umiejętności z zakresu geodezyjnego oprogramowania narzędziowego EWMAPA, TurboMAP, MK2015 oraz MKPlan,  posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej. Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:  podanie (skierowane do JM Rektora UR),  CV z podaniem zainteresowań naukowych,  informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,  wykaz prac opublikowanych,  kwestionariusz osobowy. Ponadto kandydat przystępując do konkursu winien złożyć: • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm)**, • klauzulę informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych)**, • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawo-wym miejscem zatrudnienia, • oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśl-ne przestępstwo skarbowe • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wy-konywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat ** dokumenty do pobrania ze strony internetowej https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, pokój nr 104 w terminie do dnia 11.02.2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu 13.02.2019 roku FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI MIASTO: Kraków STANOWISKO: asystent DYSCYPLINA NAUKOWA: GEODEZJA I KARTOGRAFIA DATA OGŁOSZENIA: 11.01.2019 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.02.2019 LINK DO STRONY: https://bip.malopolska.pl/urkrakow SŁOWA KLUCZOWE: asystent, geodezja, kartografia OPIS – wymagania kandydatów:  posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera i ukończyły studia na kierunku na kierunku Geodezja i Kartografia oraz mają otwarty przewód doktorski w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia,  biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,  legitymują się stażem dydaktycznym oraz posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami (w języku polskim) w charakterze nauczyciela akademickiego lub doktoranta,  ukończyli kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli akademickich,  legitymują się dorobkiem naukowym w dyscyplinie geodezja i kartografia w postaci publikacji z listy MNiSW,  posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych, potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych,  odbyły krótkoterminowy staż lub praktykę w jednostce naukowej,  posiadają udokumentowaną działalność organizacyjną,  posiadają umiejętności z zakresu geodezyjnego oprogramowania narzędziowego EWMAPA, TurboMAP, MK2015 oraz MKPlan,  posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej. Wykaz wymaganych dokumentów (w dwóch egzemplarzach):  podanie (skierowane do JM Rektora UR),  CV z podaniem zainteresowań naukowych,  informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym,  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,  wykaz prac opublikowanych,  kwestionariusz osobowy. Ponadto kandydat przystępując do konkursu winien złożyć: • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm)**, • klauzulę informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych)**, • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawo-wym miejscem zatrudnienia, • oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśl-ne przestępstwo skarbowe • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wy-konywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat ** dokumenty do pobrania ze strony internetowej https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, pokój nr 104 w terminie do dnia 11. 02. 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu 13. 02. 2019 roku Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików