Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-03 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
europeizacja i de-europeizacja, prawa człowieka, wartości w procesie integracji europejskiej, unijna polityka rozszerzenia, Unia Europejska a procesy polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej.
data publikacji
2020-07-03 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-05 00:00:00
opis
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (w grupie badawczo-dydaktycznej – dyscyplina: nauki o polityce i administracji) NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH (Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej) Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz w Statucie UW (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 r. poz. 190). Warunki konkursu:  wykształcenie: doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji;  zainteresowania badawcze: europeizacja i de-europeizacja, prawa człowieka, wartości w procesie integracji europejskiej, unijna polityka rozszerzenia, Unia Europejska a procesy polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej.  prowadzenie zajęć dydaktycznych (j. polski, j. angielski) z zakresu teorii stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, historii integracji europejskiej, praw człowieka, polityki, instytucji i systemu instytucjonalnego UE, procesów politycznych w Europie Środkowej i na Bałkanach.  udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym szczególnie poświęconych problematyce Europy Środkowej i Wschodniej, europeizacji w państwach członkowskich i kandydujących do UE; doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.  publikacje w czasopismach anglojęzycznych oraz wysoko punktowanych wydawnictwach międzynarodowych z zakresu teorii integracji europejskiej, teorii praw człowieka, procesów integracji europejskiej, polityk unijnych, transformacji ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem praworządności oraz praw człowieka, w Europie Środkowej i Wschodniej.  doświadczenie w zakresie działań organizacyjno-administracyjnych,  doświadczenie w przygotowywaniu wniosków projektowych, organizacji, koordynacji i udziału w projektach i/lub międzynarodowych grupach badawczych  doświadczenie w instytucjach administracji rządowej oraz organizacji międzynarodowych  doświadczenie na stanowisku kierowniczym w szkolnictwie wyższym  doświadczenie w przygotowaniu analiz, rekomendacji i opinii na rzecz podmiotów publicznych  udział w kolegiach redakcyjnych  odbycie stażów naukowych w Polsce i za granicą  działalność publicystyczna, doświadczenie w komunikacji z mediami  biegła znajomość języka angielskiego  znajomość języków z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej (rosyjski, słowacki, bułgarski, w stopniu co najmniej średnio-zaawansowanym w mowie i w piśmie.) Wymagane dokumenty: 1. podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), 2. informacja o osiągnięciach naukowych wraz z wykazem publikacji, 3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW), 4. życiorys naukowy, 5. odpis dyplomu doktora, 6. co najmniej dwie opinie samodzielnych nauczycieli akademickich nt. dorobku naukowego, 7. oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego, udostępniane na stronie internetowej wydziału 8. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody(dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi postawę do dalszego postępowania. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Dokumenty należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w dziekanacie Wydziału, Gmach Audytoryjny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 216 do dnia 5 sierpnia 2020 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15 września 2020 roku. Liczba etatów: 1 Okres zatrudnienia: 1 rok Wymiar etatu: 1
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików