Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-04-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), UJ
Jednostka organizacyjna
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
farmakokinetyka, farmakologia
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.jcet.eu
słowa kluczowe
data publikacji
2019-04-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-05-24 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne: • stopień naukowy doktora w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych, biochemii, biotechnologii lub pokrewnych, • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej • pozytywna opinia opiekuna naukowego, • wiedza i doświadczenie w zakresie opracowywania, walidacji oraz wykorzystywaniu metod bioanalitycznych, zwłaszcza opartych na systemach LC/MS/MS oraz metod przygotowywania próbek biologicznych, • doświadczenie w opracowywaniu metod oraz oznaczaniu stężeń pochodnych witaminy K metodą LC/MS/MS w materiale biologicznym, • doświadczenie w przeprowadzaniu badań nad metabolizmem komórek śródbłonka będzie dodatkowym atutem, • znajomość zagadnień z zakresu fizjologii, farmakologii, metod analitycznych oraz biochemii i biologii komórki, • wiedza i co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia eksperymentów in vivo z wykorzystaniem modeli zwierzęcych, • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych, • ukończone szkolenie uprawniające do uśmiercania zwierząt oraz uprawniające do planowania i wykonywania procedur na zwierzętach, • udokumentowany udział w pracach badawczych, • dobra znajomość języka angielskiego. Zakres obowiązków: • planowanie, monitorowanie przebiegu oraz wykonywanie badań związanych ze zbadaniem metabolizmu witaminy K w komórkach śródbłonka w modelach in vitro oraz ex vivo w ramach projektu badawczego, • opracowanie oraz walidacja metod bioanalitycznych oznaczania pochodnych witaminy K metodą LC/MS/MS w różnych matrycach biologicznych, • opracowanie oraz walidacja metod oznaczania aktywności γ-karboksylacji reszt glutaminowych białek zależnych od witaminy K metodą LC/MS/MS, • projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie eksperymentów przewidzianych planem badań, opracowywanie i walidacja nowych metod bioanalitycznych oznaczania nowych związków metodą LC/MS/MS, • opracowywanie wyników badań i przygotowywanie publikacji naukowych, • przygotowywanie cyklicznych raportów i sprawozdań z przebiegu realizacji projektu • terminowe i prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, • przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej, • przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, • przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i p. poż • należyta dbałość o powierzone mienie. Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków lub wysłać je na adres mailowy: rekrutacja@jcet.eu, następujące dokumenty: 1. podanie, 2. życiorys, 3. kwestionariusz osobowy, 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego, 5. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 6. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 7. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 8. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 9. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych. 10. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików