Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

wykładowca 2018-10-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie
Jednostka organizacyjna
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie
stanowisko
wykładowca
dziedzina nauki
nauki medyczne
liczba etatów
1
województwo
lubelskie
miasto
Lublin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/
słowa kluczowe
wykładowca, protetyka stomatologiczna
data publikacji
2018-10-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-11-20 00:00:00
opis
Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie. Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej (budynek Collegium Novum, al. Racławickie 1, pok. 34) - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 20 listopada 2018 roku. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom. Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się: Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty. Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP. Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami. Posiadania czynnej znajomości języka obcego oraz języka polskiego w przypadku cudzoziemców. Posiadania aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami. Preferowane posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych. Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów: • Podanie do Dziekana. • C.V. • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu. • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej. • Zaświadczenie o znajomości języka obcego. • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu. Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko wykładowcy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików