Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

kierownik 2019-01-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk o Zdrowiu
stanowisko
kierownik
dziedzina nauki
nauki medyczne,
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.ump.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-01-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-15 00:00:00
opis
O tę funkcję mogą ubiegać się samodzielni pracownicy nauki, którzy posiadają: - tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego - znaczący dorobek naukowy oraz praktykę zawodową Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów: 1. podanie, 2. życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej, 3. autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych 4. informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej 5. dokumenty stwierdzające uzyskanie tytułu naukowego i lub stopnia naukowego doktora habilitowanego 6. wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (zestawienie bibliometryczne) 7. oświadczenie o spełnianiu przez kandydata/tkę wymogów wynikających z art.109.ust.1 ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 ze zm.) 8. oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/tki 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Elektroradiologii prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.” 10. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w UMP po raz pierwszy kopie świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Dokumenty należy przesyłać w terminie do 15 lutego 2019 roku na adres: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań. Jednocześnie informuję, że skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, których zgłoszenia spełniać będą wymagania formalne wskazane powyżej. Nadesłane przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi. Rektor Prof. dr hab. Andrzej Tykarski
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików