Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-04-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Wrocławski
Jednostka organizacyjna
Uniwersytet Wroclawski, Wydział Fizyki i Astronomii, Instytut Fizyki Teoretycznej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki fizyczne
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://uni.wroc.pl/puol/praca-nauczyciele/
słowa kluczowe
Fizyka cząstek elementarnych
data publikacji
2019-04-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-05-28 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta (etat naukowo-dydaktyczny) w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w Zakładzie Fizyki Neutrin w specjalności: • Fizyka cząstek elementarnych Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 2005 r. z późniejszymi zmianami) i posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie: fizyka Okres zatrudnienia: od 1 października 2019 r. Wymagania od kandydata: Kandydat powinien: • wykazać się dorobkiem naukowym z fizyki cząstek elementarnych • mieć kwalifikacje by prowadzić zajęcia dla studentów specjalności Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe Preferowani będą kandydaci (każdy podpunkt równorzędnie): • mający doktorat z fizyki teoretycznej • mający doświadczenie w pracy w dziedzinie fizyki neutrin • będący specjalistami w metodach obliczeniowych i/lub symulacjach w fizyce cząstek elementarnych Zaakceptowany kandydat stanie się członkiem grupy badawczej uczestniczącej w neutrinowym eksperymencie oscylacyjnym T2K, zajmując się symulacjami Monte Carlo. Do jego obowiązków należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 240 godz/rok. Kandydat spoza Polski musi w ciągu roku opanować język polski w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć w tym języku. Kandydaci mają złożyć następujące dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, życiorys. 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. 4. Wykaz publikacji naukowych. 5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora. 6. Dwie opinie o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata sporządzoną przez osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego lub będącą uznanym specjalistą w tematyce badawczej kandydata. 7. Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami). 8. Pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz, U. z 2018 r. poz. 1000). Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pok. 404, do dnia 28 maja 2019 r. Informacje: jsobczyk@ift.uni.wroc.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 czerwca 2019 r. Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików