Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-12-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Gdański
Jednostka organizacyjna
Oceanografii i Geografii
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
oceanologia
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://oig.ug.edu.pl/
słowa kluczowe
naukowiec, oceanografia, biologia i ekologia morza, zooplankton
data publikacji
2018-12-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-17 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego oraz spełniające poniższe kryteria: 1) posiadają tytuł zawodowy magistra w zakresie Oceanografii lub równoważnego, 2) posiadają specjalizację w zakresie biologii i ekologii morza, ze szczególnym uwzględnieniem planktonu galaretowatego (znajomość odpowiednich technik laboratoryjnych i statystycznych), potwierdzona publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych z Listy Filadelfijskiej, 3) posiadają doświadczenie w realizacji oraz kierowaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowo-badawczymi, 4) odbyli co najmniej jeden staż naukowy w zagranicznej placówce badawczej (poza krajem stałego zamieszkania/zatrudnienia), 5) posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu oceanografii biologicznej, funkcjonowania ekosystemów polarnych i wpływu działalności człowieka na ekosystemy morskie, dla studentów uczelni wyższych; 6) posiadają doświadczenia w pracy na statkach naukowo-badawczych w strefie morza otwartego i przybrzeżnej 7) posiadają dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym. Kandydaci proszeni są o złożenie w Dziekanacie Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pok. 204 następujących dokumentów: 1) podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 2) życiorysu, 3) kopii dyplomu magisterskiego (oryginał do wglądu), 4) wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, 5) opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego, 6) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) (formularz do pobrania na stronie: http://oig.ug.edu.pl/pracownicy/konkursy_na_wolne_stanowiska_pracy) 7) Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 stycznia 2019 roku. Termin rozstrzygnięcia: 18 stycznia 2019 roku.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików