Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

wykładowca 2019-07-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Jednostka organizacyjna
Instytut Nauk o Zdrowiu
stanowisko
wykładowca
dziedzina nauki
nauk medycznych i nauk o zdrowiu
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Oświęcim
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
:http://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl
słowa kluczowe
WYCHOWANIE FIZYCZNE, KULTURA FIZYCZNA, WYKŁADOWCA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI
data publikacji
2019-07-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-30 00:00:00
opis
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu MIASTO: Oświęcim STANOWISKO: WYKŁADOWCA (11/INoZ/2019) DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ DATA OGŁOSZENIA: 16 lipca 2019 roku TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 lipca - 30 sierpnia 2019 roku LINK DO STRONY: http://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl SŁOWA KLUCZOWE: WYCHOWANIE FIZYCZNE, KULTURA FIZYCZNA, WYKŁADOWCA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI OPIS: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCA Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: KANDYDAT POWINIEN POSIADAĆ: 1) tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, doktor nauk o kulturze fizycznej; 2) tytuł magistra w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej lub pokrewne; 3) doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią wyższą min. 5 lat; 4) doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej; 5) preferowane doświadczenie w pracy trenerskiej; 6) zatrudnienie w ramach podstawowego miejsca pracy. WYMAGANE DOKUMENTY: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (podanie, życiorys zawodowy, kwestionariusz osobowy); 2) Curriculum vitae wraz z listą publikacji; 3) kserokopie posiadanych dyplomów dotyczących tytułu zawodowego i stopnia naukowego i tytułu naukowego, w tym prawa wykonywania zawodu, jeżeli jest wymagane na danym stanowisku; 4) informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz doświadczeniu dydaktycznym; 5) oświadczenie o wyborze uczelni jako podstawowego / dodatkowego miejsca pracy; 6) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji - w formie podpisu pod załączoną klauzulą informacyjną. Preferowane osoby dla których PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu będzie stanowić podstawowe miejsce pracy. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; ul. Kolbego 8; 32-600 Oświęcim lub osobiście: Biuro Rektora pokój 1.09. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30 sierpnia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 16 września 2019 roku. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość niezawarcia umowy z osobą, która wygrała konkurs. W szczególności uzależnione jest to od wyników rekrutacji w roku akademickim 2019/2020. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu nie zapewnia mieszkań. Prosimy o składanie dokumentacji w czytelnie opisanych teczkach według wzoru: • imię i nazwisko kandydata, • numer konkursu, • nazwa Instytutu oraz stanowiska na jakie kandydat aplikuje. Załącznik nr 5 do Komunikatu Rektora PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu nr 1/2019 z dnia 6 maja 2019 roku Klauzula informacyjna dotycząca regulacji RODO dla kandydata aplikującego w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego z siedzibą w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Aneta Nędza, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych za pomocą e-mail: iod@pwsz-oswiecim.edu.pl, lub pisemnie na adres siedziby wskazany wyżej. 3. Jako administrator danych osobowych, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO). 4. Pani/Pana dane osobowe związane z procesem rekrutacji nie zostaną ujawnione innym odbiorcom danych. 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i podania wyników postępowania konkursowego. Po tym czasie Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych. 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu . Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), art. 221 ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu oraz uchwał Senatu Uczelni. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało niewyrażeniem zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. …………………………………………………………… (data i czytelny podpis kandydata) Oświadczenie do klauzuli informacyjnej dotyczącej regulacji RODO dla uczestnika postępowania konkursowego ogłoszonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych przez Administratora Danych Osobowych tj. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w celu zapewnienia kontaktu związanego z procesem rekrutacji z Działem Organizacji i Kadr Uczelni w formie pisemnej, elektronicznej i telefonicznej z wykorzystaniem mojego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail podanego w Dziale Organizacji i Kadr z zachowaniem zasad polityki bezpieczeństwa obowiązującej w Uczelni ……………………………………
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików