Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2019-10-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański
Jednostka organizacyjna
Instytut Matematyki UG
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
matematyka
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2019-10-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-18 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) za zgodą Rektora UG ogłasza KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Matematyki UG w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 01.12.2019 r. do 30.09.2021 r. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statucie UG i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. Kandydaci powinni złożyć: 1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UG; 2) życiorys naukowy (zawierający: wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje); 3) kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr; 4) odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyki; 5) opis w (języku angielskim) planowanych badań naukowych, w tym plany wystąpień o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych. 6) deklarację o gotowości do przygotowania i prowadzenia zajęć w języku angielskim w ramach pensum dydaktycznego; 7) list rekomendacyjny z kraju lub zagranicy w formie elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) bezpośrednio od osoby rekomendującej na adres dziekanmfi@ug.edu.pl; 8) oświadczenia: a) o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na ww. stanowisko zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., c) iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy; wzór oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia Przy ocenie kandydata będą brane pod uwagę będą dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie dydaktyczne oraz plany badawcze kandydata, w tym plany pozyskiwania środków na badania ze źródeł wewnętrznych. Preferowana specjalność: rachunek prawdopodobieństwa i jego zastosowania Wymagania szczegółowe: Kandydat powinien posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć. Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji. Zgłoszenia do konkursu należy składać w Sekretariacie Instytutu Matematyki (pokój 124), Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk w terminie do 15.11.2019 r. Brak złożenia kompletu dokumentów w tym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.11.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Uniwersytet Gdański – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania. Nadesłanych pocztą ofert Uczelnia nie odsyła. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UG procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art. 117 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) DZIEKAN prof. dr hab. PIOTR BOJARSKI
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików