Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-11-04 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych
Jednostka organizacyjna
Instytut Studiów Międzynarodowych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne, nauki ekonomiczne
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.uni.wroc.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-11-04 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-05 00:00:00
opis
WNS. 1110.10.2019 Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego. Wymagania: Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na spełniać następujące warunki: Wymogi konkursowe: • stopień doktora nauk ekonomicznych (preferowana specjalność: ekonomia międzynarodowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel zagraniczny, biznes międzynarodowy), • tytuł magistra ekonomii, • biegła znajomość języka angielskiego (C1, najchętniej potwierdzona certyfikatem), gotowość prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim, • wiedza, dorobek naukowy oraz kwalifikacje metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu teorii ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, global economic governance, ekonomiki integracji europejskiej (polityki przedmiotowe oraz horyzontalne), regionalizmu handlowego, ekonomiki handlu międzynarodowego, inwestycji zagranicznych oraz korporacji transnarodowych, bezpieczeństwa ekonomicznego, zrównoważonego rozwoju. • sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych (omówione w autoreferacie; zob. niżej). Warunki dodatkowe (pożądane): • doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych oraz w realizacji zespołowych projektów badawczych, • doświadczenie organizacyjne, • bardzo dobra znajomość innego poza angielskim języka obcego. Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty: • Podanie, • Wykaz dotychczasowych publikacji, • Odpis dyplomu doktorskiego, • Odpis dyplomu magisterskiego, • Życiorys (maks. 2 strony), • Autoreferat na temat dotychczasowych osiągnięć oraz planów rozwoju naukowego (maks. 4 strony standardowego maszynopisu), • Kwestionariusz osobowy, • Opinia samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 51-149 Wrocław ul. Koszarowa 3, budynek 21, pokój 124. Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 5 grudnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca stycznia 2020 r. Zatrudnienie od 1 marca 2020 r. Wszystkie składane dokumenty kandydat powinien podpisać. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). *Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami *Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików