Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-03-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Gdański
Jednostka organizacyjna
Instytut Informatyki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Informatyka
liczba etatów
2
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://inf.ug.edu.pl/
słowa kluczowe
data publikacji
2019-03-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-05-24 00:00:00
opis
D Z I E K A N WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS na 2 stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki Na podstawie §91 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki w wymiarze pełnego etatu. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, a ponadto: - posiadają stopień doktora informatyki lub z pokrewnej dziedziny, - posiadają dorobek naukowy w zakresie informatyki lub matematycznych podstaw informatyki, - są przygotowane do prowadzenia zajęć z przedmiotów informatycznych w języku polskim i angielskim. Kandydaci winni złożyć: — podanie do Jego Magnificencji Rektora UG, — życiorys i kwestionariusz osobowy – formularz można pobrać ze strony: http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami — listę publikacji lub innych osiągnięć naukowych, — odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz inne dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje zawodowe, w tym opinię samodzielnego pracownika naukowego, — opis doświadczeń dydaktycznych i zawodowych, zdobytych także poza uczelnią, — zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, — oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, — oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (wzór trzech ostatnich dokumentów zawarty jest w załączniku do ogłoszenia). Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-21-58 e-mail: sekretariat@inf.ug.edu.pl w terminie do 15 maja 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2019 roku. Objęcie stanowiska nastąpi 1 października 2019 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Wydział zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach postępowania
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików