Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor uczelni 2020-06-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Wojsk Lądowych im.Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania
stanowisko
Profesor uczelni
dziedzina nauki
nauki o zarządzaniu i jakości
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.awl.edu.pl/praca-w-akademii/oferty-pracy-dla-nauczycieli
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-22 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko: PROFESORA UCZELNI na Wydziale Zarządzania AWL Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania AWL Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę od października 2020 r. Miejsce wykonywania pracy: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1) Prowadzenie zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi zgodnie z planem studiów, programem nauczania i rozkładem zajęć w ramach wymiaru zajęć dydaktycznych określonego w uchwale Senatu; 2) Udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji; 3) Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych; 4) Współpraca z innymi pracownikami Instytutu Zarządzania przy opracowywaniu i uaktualnianiu planów studiów i programów nauczania w ramach przedmiotów realizowanych na Wydziale Zarządzania; 5) Doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych i metodycznych; 6) Udział w zespołach badawczych oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych; 7) Udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wojskowe i cywilne; 8) Prowadzenie działalności publicystycznej (podręczniki, skrypty, opracowania metodyczne, artykuły itp.); 9) Udział w pracach komisji powoływanych na szczeblu Uczelni, w celu zabezpieczenia jej działalności; 10) Przygotowanie i prowadzenie zgodnej z obowiązującymi normami wymaganej dokumentacji dydaktycznej i metodycznej; 11) Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami oraz programami kształcenia; 12) Wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, wiążących się merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem. Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: 1) Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości; 2) Znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie zarządzania; 3) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim (oświadczenie kandydata); 4) Deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy; 5) Posiadanie kompetencji merytorycznych w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami uczelni wyższej z przedmiotów związanych z zarządzaniem (kopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń); 6) Deklaracja uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych realizowanych przez AWL (oświadczenie kandydata). Termin składania dokumentów: do dnia 22.07.2020 r. do godz. 10.00. Przewidywany termin rozmów rekrutacyjnych: w ciągu tygodnia od terminu składania dokumentów Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. Dokumenty:  CV;  kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie w zakresie dydaktyki;  wykaz dorobku dydaktycznego, organizacyjnego, naukowego, publicystycznego za okres ostatnich 3 lat;  deklarację pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;  oświadczenie o tym, że spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;  w przypadku, gdy tytuł/stopień naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu/stopnia naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu/stopnia na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;  w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach” Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109. 1. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl; 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. 5. Posiada Pani/Pan: - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. 6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1..
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików