Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-06-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Poznańska
Jednostka organizacyjna
Zakład Inżynierii Produkcji
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.wbmiz.put.poznan.pl/pl/ogloszenie_firmy_dla_studentow/100844
słowa kluczowe
data publikacji
2020-06-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-25 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 1 etat w ramach umowy o pracę na czas określony w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna specjalność: wytwarzanie przyrostowe i wirtualna rzeczywistość w Instytucie Technologii Materiałów w Zakładzie Inżynierii Produkcji I. Wymagania stawiane kandydatom: 1. Ukończone studia wyższe techniczne, preferowany kierunek: inżynieria biomedyczna, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria mechaniczna 2. Wiedza i umiejętności z zakresu zastosowania druku 3D i skanowania 3D oraz inżynierii odwrotnej w inżynierii biomedycznej i mechanicznej, 3. Znajomość procesów Fused Deposition Modelling, SLA i Vacuum Casting, 4. Znajomość systemów CAD 3D (AutoCAD, Inventor, CATIA) – techniki modelowania bryłowego i powierzchniowego, 5. Znajomość urządzeń skanowania 3D i umiejętność obróbki chmur punktów oraz siatek trójkątów, 6. Wiedza i umiejętności z zakresu protetyki i technik obrazowania medycznego, 7. predyspozycje do pracy naukowej, potwierdzone publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i wystąpieniami konferencyjnymi na konferencjach krajowych i międzynarodowych, 8. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2), II. Wskazane są: 1. znajomość systemów rzeczywistości wirtualnej i ich zastosowania w inżynierii mechanicznej oraz biomedycznej, 2. doświadczenie w działalności dydaktycznej (prowadzenie zajęć) oraz organizacyjnej na uczelni (np. w kołach naukowych), 3. doświadczenie w realizacji wydruków 3D dla zastosowań medycznych, 4. uczestniczenie w studium doktoranckim (przygotowanie do prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki), III. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 1. Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej, 2. Arkusz kwalifikacyjny, 3. CV, 4. Kwestionariusz osobowy, 5. Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i/lub dr), 6. Odpisy posiadanych kursów, 7. Oświadczenie o niekaralności, 8. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy , 9. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji. Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku raku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny. Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 25 lipca 2020 r. w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224. Zatrudnienie od 1 października 2020 r. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji: W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. 2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl. 3. Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 119 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonego konkursu i 30 dni po jego zakończeniu. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. 9. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików